CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG KÊNH TÀ BẾT XÃ THẠNH LỘC

STTHỌ VÀ TÊNTỊNH TÀI/TỊNH VẬT
1Hoa Hậu Thu Sương50.000.000 đ
2Tịnh Xá Ngọc Sơn I30.000.000 đ
3Tịnh Xá Ngọc Sơn II30.000.000 đ
4Tịnh Xá Ngọc Giang20.000.000 đ
5Mỹ Anh2 xe đá
6Doanh nghiệp Phong Hiếu200 bao xi măng
7Doanh nghiệp Khương Thịnh20 bao xi măng